Bùùchbéschdèllùng

Lùù mòòl all de schééne Bìescher ùnn Zeidùnge wù mer vòn Gau un Griis béschdèllt hònn!

Image

Il y a quatre numéros de Paraplé, "Histoire du Francique en Lorraine" de Gérard Botz, "Langues Lorraine – Le Platt" de Pascal Curin, "Les Sentiers oubliés / Die vergessene Wejer" de Jeanne Muller-Quevy et trois autres recueils de poèmes en francique rhénan de Lucien Schmitthäusler. Nous avons également reçu "Ji, Ji, Peerdchen" (un livre de rimes enfantines) et des autocollants. Sympas, ces Gau un Griisiens !

Voici la liste de leurs publications : http://www.gaugriis.com/publications/bibliotheque/
Si vous souhaitez commander des livres ou le magazine Paraplé, envoyez-leur un mail.

Publié dans Divers | Tagué | Poster un commentaire

Gunnar Ekelöf – de blùmme schlòòfe òm fènschder

Gunnar Ekelöf (1907-1968) waar e schwéédischer Dischder ùnn Schrìftschdèller. Èr ìsch ìn erer rische Famillie gebòòr ùnn hatt kìnne alles schdùdìere, wù ìhm ìnteressìert hatt: orientaalische Schpròòche ìn London ùnn Mussick ìn Paris. Ìn Frònkrèèsch hatt èr ah dìe surrealistisch Lyrik kènne geléhrt, wù sinne érschde Gedischde schdaark gepräägt hònn. Hèrhèr ùnn hèr (Ènglisch) kìnnen Ìhr méh iwwer Gunnar Ekelöf lèèse.

Gunnar_Ekelöf1

Foto: Berndt Klyvare (1956)

Mìr honn e Gedischt uss sinner érschde Gedischtsammlùng ("Sent på jorden", 1932) iwwersètzt, ìn dèmm ‘s ùm Dìnger géht, wù léwwèndisch sìnn. Fer em Original ze nah wìe mééschlisch ze bliwwe, hònn mer ‘s, genau wìe Ekelöf, ohne Groosbùschdabbe ùnn Satzzèèsche geschrieb.

DÌE BLÙMME SCHLÒÒFE ÒM FÈNSCHDER

de blùmme schlòòfe òm fènschder ùnn de lòmp schdiert lischt
ùnn ‘s fènschder schdiert gedònggeloos ìns dùnkle drusse
de bìller zeije séélelos ìhr ònvertròuder ìnhalt
ùnn de mìgge schdéhn schdill ùff de wänd ùnn dèngge

de blùmme léhne sisch òn de naacht ùnn de lòmp schbinnt lischt
ìm éck schbinnt de katz de woll vòm schlòòf
ùffem hèèrd schnaarscht de kafféékònn ab ùnn zù uss plässìer
ùnn de kìnner schbiele rùisch mét wärder ùffem bòdde

der wiss gedéckde dìsch waart ùff jéémònde
wù nie de trèpp erùffgetappt kùmmt

e zùùch wù dìe schdìlle ìn der fèrne dùrschbòhrt
déckt nie de dinger ìhr gehèèmnis ùff
doch ‘s schicksaal zéhlt dìe kloggeschlääsch mét dézimaale

À LA FENÊTRE LES FLEURS

À la fenêtre dorment les fleurs la lampe fixe la lumière
Distraite la fenêtre fixe l’obscurité dehors
Les tableaux sans âme exposent leur sujet
Et les mouches immobiles sur les murs réfléchissent

Les fleurs s’appuient à la nuit la lampe file la lumière
Dans un coin le chat file la laine du sommeil
Sur le feu la cafetière parfois ronfle de bien-être
Et les enfants silencieux jouent par terre avec des mots

Mise la blanche table attend quelqu’un
Dont les pas ne montent jemais l’escalier

Un train qui fore le silence dans le lointain
Ne dévoile pas le secret des choses
Mais le destin compte les coups de l’horloge en décimales

(Traduit du suédois en français par  Jean-Clarence Lambert)

BLOMMORNA SOVER I FÖNSTRET

blommorna sover i fönstret och lampan stirrar ljus
och fönstret stirrar tanklöst ut i mörkret utanför
tavlorna visar själlöst sitt anförtrodda innehåll
och flugorna står stilla på väggarna och tänker

blommorna lutar sig mot natten och lampan spinner ljus
i hörnet spinner katten yllegarn att sova med
på spisen snarkar kaffepannan då och då med välbehag
och barnena leker tyst med ord på golvet

det vita dukade bordet väntar på någon
vars steg aldrig kommer uppför trappan

ett tåg som genomborrar tystnaden i fjärran
avslöjar inte tingenas hemlighet
men ödet räknar klockans slag med decimaler.

Publié dans Poésie suédoise | Tagué , | Poster un commentaire

Kärber (II)

Root wèrre

Bèsser èèmòòl root wèrre wìe hùnnert mòòl bläsch wèrre.

Disponible en format excel ici.

Vèrbe
blòòse = souffler; blasen
ähnze = soupirer; stöhnen
schlìgge = avaler; schlucken
verdaue = digérer; verdauen
schlòòfe = dormir; schlafen
ùffwachse = grandir; aufwachsen
abmagere/abnèmme = maigrir; abmagern/abnehmen
schwélle = grossir; anschwellen
schwìtze = suer; schwitzen
schluckse = sangloter; schluchzen
lache = rire; lachen
schnaarsche = ronfler; schnarchen
ònlaafe = rougir; (rot) anlaufen
verschduche = fouler; verstauchen
frìere = avoir froid; frieren
wèje = peser; wiegen
hiele = pleurer; weinen
kaue = mâcher; kauen
gèrwe = vomir, gerber; sich erbrechen (gerben)
ìngùmbe = s’assoupir; einnicken
verschlìgge = avaler de travers; verschlucken
kotze = vomir; kotzen
hùùschde = tousser; husten
nisse = éternuer; niesen
root wèrre = rougir; rot werden

Adjèktive
klèèn = petit; klein
groos = grand; groß
dìck = gros; dick
schlònk = svelte; schlank
dìnn = mince; dünn
kaarisch = maigre; kärglich
gesétzt = trapu; untersetzt
flìnk = agile; flink
bùggeldisch = bossu; bucklig
naggisch = nu; nackt
wìescht = laid; hässlich
schéén = beau; schön
jùng = jeune; jung
alt = vieux; alt
ùffgewéckt = éveillé; aufgeweckt
déésisch = somnolent; dösig
bruun = brun; braun
blùnd = blond; blond
loggisch = bouclé; lockig
schtruwweldisch = ébouriffé; struppig
lìnks = gauche; links
blìnd = aveugle; blind
daab = sourd; taub

Publié dans vocabulaire | Tagué | Un commentaire

Conjugaison au présent

Platt ìn de Schùùl

De Léhrerinn lùùt, ob de Kìnner verschdònn hònn, was Gèijewaart, Vergòngehètt ùnn Zùkùnft sìnn.

Verbes réguliers

La plupart des verbes suivent cette formule-ci:

forme exemples
isch radical mach, kaaf, lèès, hiel
du radical + sch machsch, kaafsch, lèèsch, hielsch
èr, sìe, ‘s radical + t macht, kaaft, lèèst, hielt
mìr, ìhr/Ìhr, sìe infinitif * mache, kaafe, lèèse, hiele

On peut ajouter un -n euphonique lorsqu’une forme verbale finissant par une voyelle est suivie par une autre voyelle. Par exemple: Rédden Ìhr Platt? ou Rédde-n-Ìhr Platt? 

Verbes réguliers avec changement de consonne et inversion

1)  w → b

Lorsque w suit une voyelle dans l’infinitif d’un verbe, il se mute en b dans les formes conjuguées dès lors qu’il est suivi d’une consonne ou placé en finale.

infinitif isch du èr, sìe, ‘s mìr, ìhr/Ìhr, sìe
schriewe schrieb schriebsch schriebt schriewe
lèèwe lèèb lèèbsch lèèbt lèèwe
héwwe hébb hébbsch hébbt héwwe

2) -pp, -tt, -ck  ↔ -bb-, -dd-, -gg- 

Des consonnes dures comme -pp, -tt, -ck (devant une ou plusieurs consonnes) et douces comme -bb-, -dd-, -gg- (entre deux voyelles) dans l’infinitif d’un verbe se mutent en leurs formes douces respectivement dures quand une voyelle est ajoutée ou perdue dans la forme conjuguée du verbe.

infinitif isch du èr, sìe, ‘s mìr, ìhr/Ìhr, sìe
kibbe kipp kippsch kippt kibbe
schìttle schìddel schìddelsch schìddelt schìttle
verschrégge verschréck verschrécksch verschréckt verschrégge

3) -ngg- → -nk 

Lorsque -ngg- suit une voyelle dans l’infinitif d’un verbe, il se mute en -nk dans les formes conjuguées dès lors qu’il est suivi d’une consonne ou placé en finale.

infinitif isch du èr, sìe, ‘s mìr, ìhr/Ìhr, sìe
dèngge dènk dènksch dènkt dèngge
trìngge trìnk trìnksch trìnkt trìngge
bedòngge bedònk bedònksch bedònkt bedòngge

4) Inversion -le/-el

Le -le à la fin d’un verbe à l’infinitif mute en -el dans certaines formes conjuguées. Nous avons déjà vu un exemple au point 2 au-dessus et voici encore quelques uns.

infinitif isch du èr, sìe, ‘s mìr, ìhr/Ìhr, sìe
schockle schoggel schoggelsch schoggelt schockle
noddle noddel noddelsch noddelt noddle
wackle waggel waggelsch waggelt wackle

Verbes irréguliers

Dans le groupe des verbes irréguliers se trouvent entre autres les verbes auxiliaires (sìnn, hònn, wèrre) et les verbes auxiliaires de mode (solle, mòòne, mìsse, dìrfe, kìnne, wìlle).

 Les verbes   auxiliaires
infinitif isch du èr, sìe, ‘s mìr, ìhr/Ìhr, sìe
sìnn bìnn bìsch ìsch sìnn
hònn hònn hasch hatt hònn
wèrre wèrr wèrrsch wèrrd wèrre
Les verbes auxiliaires de mode
infinitif isch du èr, sìe, ‘s mìr, ìhr/Ìhr, sìe
solle soll sollsch soll solle
mòòne mòòn mòònsch mòòn mòòne
mìsse mùss mùsch mùss mìsse
dìrfe därf därfsch därf dìrfe
kìnne kònn kònnsch kònn kìnne
wìlle wìll wìllsch wìll wìlle
Publié dans grammaire | Tagué , | Poster un commentaire

Kärber

Télécharger la liste (Excel)

Ussewènsisches
Aarm,-e (m.) = bras (m); Arm,-e (m)
Aarschbagge,- (m.) = fesses (f pl); Arschbacke,-n (f.)
Bèèn,- (n.) = jambe (f); Bein,-e (n.)
Brùscht, Brìscht (f.) = poitrine (f); Brust,-¨e (f.)
Buch, Bisch (m.) = ventre (m); Bauch,¨e (m.)
Bùggel, Bùckle (m.) = dos (m); Rücken,- (m.)
Dumme,- (m.) = pouce (m); Daumen,- (m.)
Éllbòòe,- (m.) = coude (m); Ellebogen,- (m.)
Fèrscht, Fèrschde (f.) = talon (m); Ferse,-n (f.)
Fìnger,-e (m.) = doigt (m); Finger,- (m.)
Fuscht, Fischt (f.) = poing (m); Faust,-¨e (f.)
Fùùs, Fìes (m.) = pied (m); Fuß,-¨e (m.)
Glìtt, Glìdder (n.) = membre (m); Glied,-er (n.)
Hìfde (pl.) = hanche (f); Hüfte,-n (f.)
Hìnnere (m.) = derrière (m.); Hinterteil,-e (n.)
Hònd, Hänn (f.) = main (f); Hand,-¨e (f.)
Hutt, Hudde (f.) = peau (f); Haut,-¨e (f.)
Kärber, Kärbere (m.) = corps (m); Körper,- (m.)
Knìe,- (n.) = genou (m); Knie,- (n.)
Naagel, Näägle (m.) = ongle (m); Nagel,-¨ (m.)
Schènggel, Schènkle (m.) = cuisse (f); Schenkel,- (m.)
Schùller, Schùllere (f.) = épaule (f); Schulter,-n (m.)
Waad,-e (f.) = mollet (m); Wade,-n (f.)
Zééb, Zééwe (f.) = orteil (m); Zeh,-n (m.)

Ìnnewènsisches
Èngel, Èngle (n.) = cheville (f); Fußknöchel,- (m)
Flèèsch (n.) = chair (f); Fleisch (n)
Gall (f.) = bile (f); Galle,-n (f)
Gedärm,-e (n.) = intestin (m); Gedärme,- (n.)
Hèrz,-er (m.) = coeur (m); Herz,-en (n)
Hìrn,-e (n.) = cerveau (m.); Gehirn,-e (n.)
Knoche, Knéschel (m.) = os (m); Knochen,- (m.)
Lèwwer,-e (f.) = foie (m); Leber,-n (m.)
Lùng,-e (f.) = poumon (m); Lunge,-n (f.)
Maae,- (m.) = estomac (m); Magen,-¨ (m.)
Maarìsch (n.) = moelle (f); Mark (n.)
Mùsgel, Mùskle (m.) = muscle (m); Muskel,-n (m.)
Nèrv,-e (m.) = nerf (m.); Nerv,-en (m.)
Nìer,-e (f.) = rein (m); Niere,-n (f.)
Rìbbeschtròng,-e (m.) = colonne vertébrale (f); Wirbelsäule,-n (f.)
Rìpp, Rìbbe (f.) = côte (f); Rippe,-n (f)

Kopp
Au,-e (n.) = oeil (m) (des yeux); Auge,-n (n.)
Auebraue (pl.) = sourcil (m); Augenbrauen
Auedéggel, Auedéckle (m.) = paupière (f); Augendeckel,- (m.)
Auewìmber,-e (f.) = cil (m); Augenwimper (f)
Baart, Bäärt (m.) = barbe (f); Bart,-¨e (m)
Bagge,- (m.) = joue (f); Backe,-n (f.)
Brìll,-e (f.) = lunettes (f pl); Brille,-n (f.)
Gesischt, Gesischder (n.) = visage (m.); Gesicht,er (n.)
Glatz,-e (m.) = calvitie; Glatze,-n (f)
Gòòme,- (m.) = palais (m); Gaumen,- (m.)
Grìebsche,- (n.) = fossette (f); Grübchen,- (n.)
Gùrschel, Gùrschle (f.) = gorge (f); Gurgel,-n (f.)
Hals, Häls (m.) = cou (m); Hals,-¨e (m.)
Hìrre (pl.) = cerveau (m); Gehirn,-e (n)
Hòòr,- (n.) = cheveux (m pl); Haar,-e (n)
Kinn,-e (n.) = menton (m); Kinn,-e (n.)
Kinnlatt, Kinnladde (f.) = mâchoire; Kinnlade,-n (f.)
Knìck, Knìgge (n.) = nuque (f); Genick,-e (n.)
Kopp, Képp (m.) = tête (f); Kopf,-¨e (m.)
Lìpp, Lìbbe (f.) = lèvre; Lippe,-n (f.)
Lock, Logge (f.) = boucle (f); Locke,-n (f)
Mull, Miller (n.) = bouche (f); Maul,-¨er (n)
Nòòs,-e (f.) = nez (m); Nase,-n (f.)
Ohr,-e (n.) = oreille (f); Ohr,-en (n.)
Rùnzel, Rùnzle (f.) = ride (f); Runzel,-n (f.)
Schäddel, Schäddle (m.) = crâne (m); Schädel,- (m.)
Schlääfe,- (f.) = tempe (f); Schläfe,-n (f.)
Schnùrrets,-e (m.) = moustache (f); Schnurrbart,-¨e (m.)
Schdìrn,-e (f.) = front (m); Stirn,-en (f.)
Schubbe (pl.) = pellicules (f pl); Schuppen (f.)
Zònn, Zänn (m.) = dent (f); Zahn,-¨e (m.)
Zùng,-e (f.) = langue (f); Zunge,-n (f.)

Ònneres
Blùùt (n.) = sang (m); Blut,-e (n.)
Schìddelfroscht (m.) = frisson (m); Schüttelfrost (m.)
Schlimm (m.) = salive (f); Schleim,-e (m.)
Schlòòf (m.) = sommeil (m); Schlaf (m.)
Schluckser (m.) = sanglot (m); Schluchzer,- (m.)
Schwèss (m.) = sueur (f); Schweiß (m.)

Publié dans vocabulaire | Tagué | Poster un commentaire

Kubb

Le kubb est un jeu d’extérieur très populaire en Scandinavie et dont l’origine remonterait aux vikings. Il est parfois surnommé "jeu d’échecs viking" car la stratégie y joue un grand rôle. En France, il existe une fédération qui chaque année organise des championnats. Alors mach dabber! Procurez-vous vite un jeu de kubb et suivez les règles ci-dessous avant que l’été ne touche à sa fin !

De Kéénìsch, Kéckle ùnn Wùrfschdègge

KUBB

  • 10 Kéckle ("Kubbe", ca. 15×7×7 cm)
  • 1 Kéénìsch (ca. 30×9×9 cm)
  • 6 rùnde Wùrfschdègge (ca. 30 cm)
  • Schbielfèld (ca. 5×8 m)
  • 4 Éggeschdöckche

 Schbielerzahl: 2-12

1. ‘s Schbielfèld zèèsche, dìe Kéckle ùnn de Kéénìsch uffschdèlle (Bìld) ùnn dìe Dèèlnèmmer ìn zwei Mònnschafte verdèèle.

2. Jéédi Mònnschaft schdèllt sisch hìnner sinni Baslinie ùnn wèrft e Kéégel gèije de Kéénìsch.Dìe Mònnschaft, wù òm nähschde kùmmt, fängt ‘s Schbiel òn.

3. Dìe Mònnschachft A, wù ònfängt, verdèèlt dìe Wùrfschdègge ùnnerenònner ùnn versùcht dèr Mònnschaft B sinne Kéckle ze trèffe.

4. Wènn alle Schdègge gewòrf sìnn nèmmt Mònnschaft B dìe Kéckle, wù ùmgefall sìnn, ùff ùnn wèrft sìe ìn dìe Fèldhälft vòn Mònnschaft A. Mònnschaft A schdèllt dìe Kéckle dòrt ùff, wù sìe gelandet sìnn.

5. Mònnschaft B mùss jétz sinne verlorene Kéckle zerìckschaffe, bevòr sìe dèr Mònnschaft A sinne Basiskéckle fälle dìrfe.

6. Wènn Mònnschaft B ‘s nìtt schafft, sinne Kéckle zerìckzekrìen, därf jétz Mònnschaft A bìs zùm Kéégel, wù nìtt gefall ìsch, vòrgéhn ùnn vòn dort sinne Schdègge wèrfe.

7. Wènn e Mònnschaft ‘s schafft, der ònnere Mònnschaft alle sinne Kéckle ze fälle, soll sìe jétz versúche, de Kéénìsch ze fälle. Das mùss vòn der Baslinie gemacht wèrre.

8. Dìe Mònnschaft, wù de Kéénìsch fällt, hatt ‘s Schbiel gewùnn.

Illustration kubb

KUBB

  • 10 quilles (« kubbs », environ 15×7×7 cm)
  • 1 roi (environ 30×9×9 cm)
  • 6 bâtons (environ 30 cm)
  • Terrain (environ 5×8 m)
  • 4 pieux indiquant les coins du terrain

Nombre de joueurs : 2-12

1. Dessiner le terrain de jeu, placer les quilles et le roi (cf. image) et diviser les joueurs en deux équipes.

2. Chaque équipe se place derrière sa ligne de base et jette une quille sur le roi. L’équipe qui s’est le plus rapprochée du roi commence le jeu.

3. Les joueurs de l’équipe A, qui commence, se partagent les bâtons et essayent de faire tomber les quilles de l’équipe B.

4. Une fois que tous les bâtons ont été lancés, l’équipe B prend les quilles qui sont tombées et les lances dans la moitié de terrain de l’équipe A. L’équipe A remet les quilles debout à l’endroit où elles sont tombées.

5. L’équipe B doit maintenant faire tomber les quilles perdues avant de pouvoir atteindre les quilles de l’équipe A.

6. Si l’équipe B n’arrive pas à faire tomber ses quilles, l’équipe A peut lancer ses bâtons depuis l’endroit où les quilles de l’équipe B sont tombées.

7. Lorsqu’une équipe a réussi à faire tomber toutes les quilles de l’équipe adverse, elle doit essayer de faire tomber le roi depuis la ligne de basse.

8. L’équipe qui fait tomber le roi a gagné.

Publié dans Divers | Poster un commentaire

Les degrés des adjectifs

Katze

— Ìsch das e Katzeschrìft!

Règle générale

Positif Comparatif Superlatif
adjectif adjectif + er (òm) + adjectif + scht/schde*

*Forme adverbiale : òm + adjectif + schde. Celle-ci est invariable.
Forme adjectivale : adjectif + scht + règles de la déclinaison de l’adjectif. Notez l’absence de òm.

Exemples :

1) De Schnèllzùùch ìsch schnèll.
2) De Schnèllzùuch ìsch schnèller als de Buss.
3a) De Schnèllzùùch ìsch òm schnèllschde.
3b) Das ìsch de schnèllschde Schnèllzùùch ìn dèr Wèlt.

Les formes irrégulières 

1) Inflexion

Beaucoup d’adjectifs monosyllabiques à voyelle grave (a, o, u) s’infléchissent ou changent de voyelle au comparatif et superlatif :

alt – älder – òm ältschde

waarm – wäärmer – òm wäärmschde

kalt – kälder – òm kältschde

groos – grééser – òm grééschde

hooch – hééher – òm hééchschde

nah — näher — òm näckschde

2) Adjectifs irréguliers

Il y aussi des adjectifs dont la comparaison est irrégulière et qu’il faut apprendre par coeur. Par exemple :

gùtt – bésser – òm béschde

viel – méh – òm meischde

gèèr – lìewer – òm lìebschde

Les constructions de comparaison 

Le comparatif d’égalité : "(graad) so… wìe…"

Exemple : Das ìsch graad so witt gehupst wìe geschprùng.

Le comparatif d’infériorité : "(gaar) nìtt so… wìe…"

Exemple : Èr ìsch gaar nìtt so dùmm wìe èr ussgesieht.

Le comparatif de supériorité : "als…"

Exemple : Ìn Frònkrèèsch èss mer méh Wissbroot als ìn Schwééde.

Le double comparatif : "jé.. jé.."

Exemples :
Jé méh Gèld mer hatt, jé méh wìll mer hònn.
Jé wìnnischer Zitt mer vòr sisch hatt, jé schnèller mùss mer fèrdisch wèrre.
Jé trùggener de Lùft ìsch, jé éfder mìsst mer Wasser trìngge.

Publié dans grammaire | Tagué , | Poster un commentaire